Avís legal

Aquest Avís Legal regula l'ús de la pàgina web (d'ara endavant, la Pàgina) titularitat de FUNDACIÓN CORACHAN posa a disposició dels usuaris d'Internet.
Dades de la societat: FUNDACIÓN CORACHAN., amb domicili social al c/ Buïgas, 19, 08017 de Barcelona, Espanya; amb NIF número G61815189 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.270.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l'acceptació expressa de l'usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s'indiquen al present Avís Legal, així com cadascun dels advertiments o clàusules específiques que s'estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en aquest Avís Legal, l'usuari haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la pàgina, i abandonar-la.

ÚS DE LA PÀGINA

L'usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina per fer activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús d'acord amb les condicions establertes en aquest Avís Legal. Així mateix, s'obliga a no fer activitats publicitàries o d'explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

FUNDACIÓN CORACHAN actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, i no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a aquestes condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i la licitud dels mateixos.

FUNDACIÓN CORACHAN podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que s'hi ofereixen que pugui considerar contrari a allò expressat en el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts, està protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, i en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.
FUNDACIÓN CORACHAN no garanteix que els continguts siguin necessaris o lliures d'error o que el lliure ús dels mateixos per l'usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon ús o mal d'aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'usuari.
Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de FUNDACIÓN CORACHAN.

ENLLAÇOS O LINKS

La pàgina pot incloure enllaços o enllaços a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de FUNDACIÓN CORACHAN. En qualsevol cas, FUNDACIÓN CORACHAN no podrà ser considerada responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

FUNDACIÓN CORACHAN recomana la lectura detinguda de les condicions d'ús i la política de privadesa d'aquests llocs.

En cas d'estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de FUNDACIÓN CORACHAN ho haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l'enllaç. FUNDACIÓN CORACHAN es reserva el dret d'oposició a activar enllaços amb el vostre lloc web.

MENORS D'EDAT

FUNDACIÓN CORACHAN recorda als usuaris majors d'edat, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l'edat d'aquests últims.

FUNDACIÓN CORACHAN els informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d'Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS

FUNDACIÓN CORACHAN no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

  • La qualitat del servei, la velocitat daccés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
  • Els danys que puguin causar-se als equips de lusuari per la utilització de la Pàgina.
  • Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  • Els vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
  • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis que s'ofereixen, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. FUNDACIÓN CORACHAN no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix aquest Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l'usuari serà responsable de:

  • Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a FUNDACIÓN CORACHAN per mitjà de la pàgina o a la pàgina.
  • De la realització de qualsevol tipus dactuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
  • De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

FUR

Aquest Avís Legal es troba redactat en castellà, i està sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la pàgina les parts, amb l'acceptació del clausulat establert al present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.

Darrera actualització: 27 de novembre de 2023